1. Shabana Basij-Rasikh: Dare to educate Afghan girls

    There is hope ! Shabana Basij-Rasikh: Dare to educate Afghan girls #TED : http://on.ted.com/iPeP